ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය විවිධාකාර දෘෂ්ටි සහිත පුද්ගලයෝ

විවිධාකාර දෘෂ්ටි සහිත පුද්ගලයෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close