ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් අනුමෝදන් කිරීම

චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් අනුමෝදන් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close