ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය පාපයන් ගෙන් නිදහස්වි යහපත උදා කර ගැනිම

පාපයන් ගෙන් නිදහස්වි යහපත උදා කර ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close