ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ චරිත ලක්ෂණය හැඩගස්සා ගැනිම

චරිත ලක්ෂණය හැඩගස්සා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close