ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වන්නේ මන්ද

අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වන්නේ මන්ද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close