ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ සෙවිය යුතු දේ-චතුරාර්ය සත්‍ය

සෙවිය යුතු දේ-චතුරාර්ය සත්‍ය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close