ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ත්‍රිලක්ෂණය සෙවිය යුතුයි

ත්‍රිලක්ෂණය සෙවිය යුතුයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close