හේතු ඵල පිං පව් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close