ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ අතුරු ප්‍රතිඵල දුක් කරදර වීම

අතුරු ප්‍රතිඵල දුක් කරදර වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close