ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ කිරණ පද්ධතියේ පරිවර්ථන

කිරණ පද්ධතියේ පරිවර්ථන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close