ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් සියලු ආකාර පාපායන්ගෙන් වෙන්විම

සියලු ආකාර පාපායන්ගෙන් වෙන්විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා