ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් චර්යා රටාව හා විනය නිති

චර්යා රටාව හා විනය නිති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා