ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් ප්‍රථම ධ්‍යාන පසුතලය

ප්‍රථම ධ්‍යාන පසුතලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා