ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් පෙර මිනිසුන්ගේ කෘමි සතුන් මර්දනය

පෙර මිනිසුන්ගේ කෘමි සතුන් මර්දනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා