ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් ආධ්‍යාත්මික සුද්ධතාවය

ආධ්‍යාත්මික සුද්ධතාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා