ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් සතුන් මැරීම වන විධි - අත්දැකීමක්

සතුන් මැරීම වන විධි - අත්දැකීමක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා