පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ බැලිමේදී චක්ඛු විඤ්ඤාණය

බැලිමේදී චක්ඛු විඤ්ඤාණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා