පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ විඤ්ඤාණ සහ අභිවිඤ්ඤාණ

විඤ්ඤාණ සහ අභිවිඤ්ඤාණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා