පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ විඤ්ඤාණයේ නාම රූප බැස ගැනීම

විඤ්ඤාණයේ නාම රූප බැස ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close