නිවන් මග නිවන් යනු කුමක්ද නොදන්නා අය

නිවන් යනු කුමක්ද නොදන්නා අය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා