නිවන් මග රාගය මුල්කර ගෙන කරන කටයුතු

රාගය මුල්කර ගෙන කරන කටයුතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close