නිවන් මග රාගයේ අවස්ථා

රාගයේ අවස්ථා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා