නිවන් මග බලවත් රාගය නිසා

බලවත් රාගය නිසා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close