නිවන් මග රාගක්ෂයෝ ද්වේෂක්ෂයෝ මෝහක්ෂයෝ නිබ්බානං

රාගක්ෂයෝ ද්වේෂක්ෂයෝ මෝහක්ෂයෝ නිබ්බානං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close