නිවන් මග අනාවරණ ඥානයෙන් දුටු වඩුවා

අනාවරණ ඥානයෙන් දුටු වඩුවා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා