නිවන් මග තෘෂ්ණාව මුල් කර කෙරෙන වැඩපිලිවෙල

තෘෂ්ණාව මුල් කර කෙරෙන වැඩපිලිවෙල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා