නිවන් මග අවිච්ජා පච්චයා කාය සංඛාරා පුරුදු

අවිච්ජා පච්චයා කාය සංඛාරා පුරුදු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා