නිවන් මග අවිද්‍යාවේ වටිනා තීරන

අවිද්‍යාවේ වටිනා තීරන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා