නිවන් මග ආස්වාස මායවට රැවටීම

ආස්වාස මායවට රැවටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා