ත්‍රිවිධ රත්නය මානසිකත්වයේ ස්වාභාවය

මානසිකත්වයේ ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා