ත්‍රිවිධ රත්නය වතා තුනක් - උරුමය ලබන්න

වතා තුනක් - උරුමය ලබන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close