ත්‍රිවිධ රත්නය ආවර්ජනා තුනක්

ආවර්ජනා තුනක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා