ත්‍රිවිධ රත්නය යලි යලි මතකයට නගන්න

යලි යලි මතකයට නගන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close