නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු මිලන්ක තිස්ස වැද්දා

මිලන්ක තිස්ස වැද්දා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close