නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු දුගතියේ ආදීනව පෙන්වා

දුගතියේ ආදීනව පෙන්වා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close