නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු දහම් තේරුම් ගැනීමට හැකියාවක් ඇති

දහම් තේරුම් ගැනීමට හැකියාවක් ඇති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close