නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ධර්මයට නැඔුරු වූ අය

ධර්මයට නැඔුරු වූ අය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close