නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු මිත්‍යා දෘෂ්ඨි ගති ඇති අය

මිත්‍යා දෘෂ්ඨි ගති ඇති අය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close