නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සුද්ධ පවිත්‍ර බව

සුද්ධ පවිත්‍ර බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close