නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු දූෂ්‍ය මානසිකත්වය නිසා

දූෂ්‍ය මානසිකත්වය නිසා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close