නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සුගතියේ ස්වාභාවය තේරුම් කර දිම

සුගතියේ ස්වාභාවය තේරුම් කර දිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close