නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ගති නිමිති පහල වීම

ගති නිමිති පහල වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close