නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු රාගයෙන් වෙන්වූ මානසිකත්වය

රාගයෙන් වෙන්වූ මානසිකත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close