නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු කොතන උපන්නත් පැවැත්ම නම්

කොතන උපන්නත් පැවැත්ම නම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close