නිවන් මග අබ්භ සහ අභි

අබ්භ සහ අභි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා