පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාරපුඥ්ඥාභිසංඛාර සැප විඳීමට පිං කිරීම

සැප විඳීමට පිං කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close