පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාරපුඥ්ඥාභිසංඛාර භව නිරෝධයට ප්‍රඥාව නැගීම

භව නිරෝධයට ප්‍රඥාව නැගීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close