නිවන් මග ධ්‍යාන හතරේ ස්වාභාවය

ධ්‍යාන හතරේ ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා