නිවන් මග ප්‍රථම ධ්‍යානයේ ස්වාභාවය

ප්‍රථම ධ්‍යානයේ ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා