නිවන් මග ද්විතීය ධ්‍යානයේ ස්වාභාවය

ද්විතීය ධ්‍යානයේ ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close